Vilkår for Agva Fast 6 måneder

Avtalen gjelder kun for privatpersoner.

Standard Vilkår
Leverandør av strøm er Agva Kraft AS, nedenfor kalt AK. Kjøper av strøm er under kalt kunde. Betingelsene i avtalevilkårene aksepteres når kunden søker om bytte til AK som strømleverandør. Kundeforholdet er opprettet når AK har akseptert søknaden. Kunden plikter å sette seg inn i betingelsene nedenfor. Levering av strøm fra AK skjer i henhold til vilkårene nedenfor. Dersom forhold ikke er berørt i avtalevilkårene, gjelder Forbrukerombudets standard kraftleveringsavtale. Oppdaterte vilkår vil til enhver tid være å finne på AK’s internettsider www.agva.no.

Oppstart
AK har intet ansvar dersom en kunde som bestiller strøm fra AK bryter en bindende avtale med en annen leverandør. AK forbeholder seg retten til å kredittsjekke nye strømkunder. AK forbeholder seg retten til å ikke akseptere kunder for leveranse av strøm. Kraftleveransen starter innenfor angrefristen dersom praktisk mulig. Kunden vil derfor ved angring innenfor fristen bli fakturert for forbrukt kraft, jf angrerettloven §21, men eventuelle faste avgifter vil bli trukket ut. Det opplyses om at kunden ved angring blir satt på ventestrøm hos sin nettleverandør og at det derfor vil være fordelaktig for kunden å finne en ny kraftleverandør fremfor å si opp avtalen.

Bruddgebyr
Bruddgebyret tar utgangspunkt i forskjellen mellom avtalt fastpris og fremtidig strømpris for gjenværende periode. Dette innebærer at kunden må dekke eventuelt økonomisk tap for leverandøren. Det økonomiske tapet grunner seg i prisdifferansen mellom spotpris og inngått fastpris multiplisert med antall kilowattimer (kWh) som det forventes at du benytter ut avtaletiden. Minimumsbeløpet er 990 kroner. Kunden kompenseres ikke i tilfeller hvor verdien av gjenstående kontrakt er positiv.

Pris og prisendringer
Prisen per kWt er fast hele perioden.

Fakturering
Faktureres månedlig – etterskuddsvis

Mislighold
Ved purring beregnes purregebyr. Vedr. inkasso refereres det til Inkassoloven (lov av 13. mai 1988 nr. 26). Dersom betaling ikke skjer innen betalingsfristen, kan strømleveransen stanses etter 14 dagers forutgående varsel, dersom kunden ikke innen den tid har reparert betalingsmisligholdet.

Personvern
Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger. E-postadresser vil ikke videreformidles utenfor AK uten kundens samtykke.